Người yêu cũ muốn quay lại, bạn có chấp nhận cho họ cơ hội hay không?

Người yêu cũ sau một thời gian bổng dưng quay lại nhắn tin quan tâm. Và ngỏ lời muốn quay lại, bạn sẽ làm thế nào?